Login

PLAYER RANKINGS
Rank School Name Class Level Kills Deaths
1  -=V-I-X-E-N=- ShamanF 175 100 205
2  fs_hokai ShamanF 175 44 368
3  Ry`1 ShamanM 175 43 86
4  Claudine- ShamanF 175 40 348
5  Archidiocese ShamanM 175 21 10
6  Fun`Tea`Liner ShamanF 175 15 223
7  `Chin ShamanF 175 12 6
8  kim`domingo ShamanF 175 10 555
9  -=Bad_Mood=- ShamanF 175 7 5
10  Hoola ShamanF 175 6 14
11  shomai ShamanF 175 6 43
12  WanFu ShamanF 175 4 34
13  Fragile ShamanF 175 3 263
14  Hotsauce ShamanM 175 3 148
15  Supp ShamanM 175 2 17
16  Ha_Ji-Won_1023 ShamanF 175 2 174
17  Grim`sFairyTale ShamanF 175 1 13
18  Sojou-Shaman ShamanM 175 1 26
19  -=``M-J``=-04 ShamanF 175 1 3
20  Test3 ShamanM 175 1 36
21  PetroleumGelly ShamanF 175 1 66
22  Momoland`Nancy ShamanF 175 1 55
23  GalGadot- ShamanF 175 1 4
24  /NEW/Era/Shammy ShamanF 175 0 7
25  Schizo ShamanM 175 0 101
26  Athena ShamanF 175 0 0
27  anestisya ShamanF 175 0 1
28  -Nadine- ShamanF 175 0 7
29  `MoDoo ShamanF 175 0 0
30  -=-=MAMA=-=- ShamanF 175 0 0
31  Hyuna ShamanF 175 0 0
32  No`Limits ShamanF 175 0 26
33  -=-=-=-i=-=-=- ShamanF 175 0 0
34  `Prototype ShamanF 175 0 36
35  08_FS_MO_TO ShamanF 175 0 4
36  -`RefEg`- ShamanM 175 0 5
37  Shaman1 ShamanF 175 0 7
38  Bubbles ShamanF 175 0 0
39  =FS-ReD= ShamanF 175 0 93
40  SG-support` ShamanF 175 0 27
41  Athena` ShamanF 175 0 42
42  NanicA ShamanF 175 0 4
43  JanlleII ShamanF 175 0 0
44  EWWWNGINAMO ShamanF 175 0 7
45  FS`Luci ShamanF 175 0 33
46  A`Commanders ShamanF 175 0 2
47  FS`PUSO ShamanF 175 0 2
48  Hentai`e ShamanF 175 0 0
49  __ZOE__ ShamanF 175 0 208
50  FULL`SUPPORT ShamanF 175 0 0